Primăria Orlești, achiziție de teren pentru „Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice”

Consilierii locali din Orlești au decis, recent, cumpărarea unui teren intravilan în suprafață de 1.447 m.p. pentru proiectul „Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice”.

Decizia a fost luată în unanimitate, luând în discuție referatul de aprobare al proiectului de hotărâre întocmit de primarul comunei precum și proiectul de hotărâre inițiat în acest sens, referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2713 din 04.06.2021 prin care se propune cumpărarea unui teren intravilan în suprafață de 1.447 m.p. situat în comuna Orlești, satul Orlesti, județul Vâlcea, pentru proiectul „Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice în comuna Orlești”, precum și raportul comun al comisiilor de specialitate înregistrat sub nr. 2905 din 17.06.2021.

Hotărârea a fost luată ținând seama de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei, văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În conformitate cu prevederile art. 863 Iit.(a) și art.1650-1745 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificarile și completările ulterioare precum și art. 29 alin. 1 lit.(a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile ulterioare.

Achiziționarea terenului se va face la prețul ce va fi stabilit de către o comisiei de negociere cu proprietarul terenului și nu va depăși suma de 30.000 lei, stabilită conform raportului de evaluare.

Din comisia de negociere fac parte: Popescu Gheorghe – viceprimar, Staneci Mihai – consilier achizitii; Enea Mihaela – inspector; Diaconeasa Nicon – consilier local și Rada Constantin Cristian- consilier local. Primarul Constantin Cîrstina a fost împuternicit să semneze pentru și în numele comunei Orlești contractul de vânzare-cumparare al terenului.

Terenul ce face obiectul hotărârii se va înregistra în evidențele comunei Orlești ca imobil apartinând domeniului public, la valoare prevazută în contractul de vânzare-cumpărare.

Suma aferentă cumpărării terenului va fi suportată din bugetul local al comunei. Taxele notariale privind cumpărarea imobilului-teren vor fi suportate de către cumpărător.

Distribuie