Decizie a aleșilor locali din Budești. Fonduri pentru podul peste Pârâul Sâmnic

Hotărâre a aleșilor locali din Budești. Printr-o hotărâre adoptată recent s-a alocat suma de 30 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Construire Pod peste Pârâul Sâmnic în punctul DC 29 Androneşti”.

Hotărârea a fost adoptată ținând cont de: propunerea Primarului unităţii administrativ – teritoriale comuna Budeşti, înregistrată sub nr. 31 din 07 ianuarie 2020; Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 32 din 07 ianuarie 2020 iniţiat cu privire la aprobarea utilizării sumei de 30 mii lei din excedentul bugetului local al anului 2019; Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33 din 07 ianuarie 2020 întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeşti, judeţul Vâlcea; Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Budeşti.

„Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare; în conformitate cu prevederile art. 58 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), pct. 4, lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a) coroborat cu art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi „pentru”, cu un număr de 0 voturi „împotrivă”, şi cu un număr de 0 „abţineri”, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 30 mii lei din excedentul bugetului local al anului 2019, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Construire Pod peste Pârâul Sâmnic în punctul DC 29 Androneşti, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Budeşti prin compartimentul contabilitate şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea de către secretarul general al U.A.T. în termenul prevăzut de lege”, se menționează în hotărârea adoptată recent de aleșii din Consiliul Local Budești.

Distribuie