Aleșii locali râmniceni, chemați să revoce 9 hotărâri adoptate ILEGAL

La ședința Consiliului Local al Râmnicului din data de 27 august, primul punct pe ordinea de zi vizează revocarea a 9 hotărâri adoptate în ședința din luna anterioară.

Instituția Prefectului, în urma exercitării controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate în ședința CL din data de 30 iulie 2021, a solicitat Primăriei Râmnicului ca în următoarea ședință să se procedeze la intrarea în legalitate a actelor administrative pentru care se apreciază că prezintă elemente de ilegalitate, reluându-se astfel procedura de adoptare a celor 9 (nouă) acte administrative.

Hotărârile au fost adoptate cu votul consilierilor PSD, PER și USR, în timp ce aleșii PNL s-au abținut sau au votat împotrivă.

Hotărârile propuse spre revocare

Consiliul Local al Râmnicului a adoptat 24 de hotărâri, în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021, printre care următoarele:

 1. H.C.L. nr. 126 privind aprobarea execuției bugetului  general al municipiului Rm. Vâlcea la data de 30 iunie 2021;
 2. H.C.L nr. 133 privind modificarea Caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 107,30 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201, în partea de sud a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 111/30.06.2021;
 3. H.C.L nr. 138 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.08.2021;
 4. H.C.L nr.139 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistentă Socială Rm Vâlcea;
 5. H.C.L nr.141 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății Piețe Prest S.A., pentru perioada 2021-2025;
 6. H.C.L nr. 142 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății ETA S.A., pentru perioada 2021-2025;
 7. H.C.L nr. 144 privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea începând cu 01.08.2021;
 8. H.C.L nr. 148 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei;
 9. H.C.L nr. 149 privind stabilirea datei și a orei celei de-a doua convocări a Adunării Generale a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea îndeplinirii mandatului acordat reprezentanților municipiului prin Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2021.

Prefectura solicită intrarea în legalitate

În urma controlului de legalitate exercitat asupra actelor administrative adoptate în ședința Consiliului Local din data de 30 iulie 2021, prin adresa nr. 10618/04.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Rm. VâIcea sub nr. 29292/04.08.2021, Instituția Prefectului județul Vâlcea a solicitat municipalității, ca în următoarea ședință a Consiliului Local să se procedeze la intrarea în legalitate a actelor administrative pentru care se apreciază că prezintă elemente de ilegalitate, reluându-se astfel procedura de adoptare a celor 9 (nouă) acte administrative mai sus amintite.

Considerentele care au fost avute în vedere de către Instituția Prefectului județul Vâlcea pentru aspectele de nelegalitate constatate, au fost următoarele:

Conform art. 135 alin. (2) din OUG nr. 57/201 9 este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 36 alin. 8 și anume că fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local fiind supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

 • referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
 • rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 • alte documente prevăzute de legislația specială.

În ceea ce privește avizul cu caracter consultativ al comisiei/comisiilor de specialitate s-a constatat că în avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru toate proiectele de hotărâre mai sus amintite se specifică termenul „PARITATE” și că toate avizele anexate proiectelor de hotărâri, emise de Comisia de specialitate nr. 1 nu au fost completate conform prevederilor legale, dovedind că procedura prealabilă de adoptare a hotărârilor de consiliu a fost numai formal parcursă, înscrisurile depuse nerealizând scopul prevăzut de lege pentru care a fost instituit.

De asemenea, se menționează faptul că în condițiile în care comisia nu a reușit să delibereze, în sensul că nu a fost adoptat cu majoritate simplă de către Comisia de specialitate nr. 1 un aviz cu privire la adoptarea sau după caz, respingerea proiectului așa cum prevăd normele imperative ale legii (art. 136 alin. 6 din codul administrativ) actul administrativ a fost adoptat cu nerespectarea procedurii prevăzută de art. 125, alin. (2), coroborat cu art. 136, alin. (3) și (9) din OUG 57/2019.

Conform art. 136 alin. (8) lit. c) fiecare proiect de hotărâre trebuie însoțit de un aviz cu caracter consultativ al comisiei de specialitate pentru a fi supus dezbaterii.

Prin adresa lnstituției Prefectului – județul Vâlcea nr. 10619 din 04.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 29292 din 04.08.2021 s-a solicitat reluarea procedurii de adoptare, în mod corespunzător, conform prevederilor Codului administrativ a celor 9 (nouă) hotărâri ale Consiliului Local menționate mai sus, adoptate în şedința ordinară din data de 30.07.2021.

Gutău inițiază revocarea

Având în vedere faptul că revocarea actului administrativ apare ca o obligație a autorității administrative ori de câte ori un act administrativ este nelegal, autoritatea emitentă fiind în măsură să-și retracteze actul când situația de drept și de fapt o impune, ținând seama de faptul că aceste hotărâri ale Consiliului Local nu au produs efecte juridice, acestea fiind doar comunicate lnstituției Prefectului județului Vâlcea prin adresa nr. 29195/03.08.2021, este necesară reluarea procedurii de adoptare a hotărârilor Consiliului Local pentru care Instituția Prefectului județul Vâlcea a solicitat intrarea în legalitate a acestora”, se menționează în referatul de aprobare.

Votul aleșilor

Hotărârile catalogate ilegale de Instituția Prefectului au fost aprobate cu votul consilierilor PSD, PER și USR. Aleșii PNL s-au abținut sau au votat împotrivă.

• Hotărârea prinvind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Rm. Vâlcea la data de 30 iunie 2021 – 12 voturi pentru (PSD+PER+USR); 9 abțineri – PNL

• Hotărârile privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare și conducere ale societății Piețe Prest S.A. și ETA S.A.  pentru perioada 2021-2025; 12 voturi pentru (PSD+PER+USR); 9 voturi împotrivă – PNL

• Hotărârile privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.08.2021 și cea privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistentă Socială Rm Vâlcea – 12 voturi pentru (PSD+PER+USR); 9 abțineri – PNL

• H.C.L privind modificarea Caietului de sarcini pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 107,30 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.201, în partea de sud a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea – 12 voturi pentru (PSD+PER+USR); 9 abțineri – PNL

• H.C.L privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea începând cu 01.08.2021 – 12 voturi pentru (PSD+PER+USR); 9 abțineri – PNL

• H.C.L privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei; 12 voturi pentru (PSD+PER+USR); 9 împotrivă – PNL și hotărârea privind stabilirea datei și a orei celei de-a doua convocări a Adunării Generale a Acționarilor la societatea Piete Prest SA – 12 voturi pentru (PSD+PER+USR); 9 împotrivă – PNL. Hotărârile vor fi, din nou, supuse votului aleșilor locali.

(Nicoleta CHERA)

Revocare-hotarari

Adresa-Institutia-Prefectului

Distribuie