Sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Costeşti

Recent, aleşii locali din comuna vâlceană Costeşti au aprobat implementarea proiectului de investiţie: „Studiu de fezabilitate înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”. Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 7 iunie 2019, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, fiind absentă doamna consilier local Priscuri Claudia – Luminiţa, şedinţă condusă de domnul Stănescu Nicolae, ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din data de 07.06.2019, pentru o perioadă de 3 luni; Luând în dezbatere: – Expunerea de motive înregistrată la nr. din 2538 din 28.05.2019, a dlui Peştereanu Toma Marius – Primarul comunei Costeşti cu privire la aprobarea implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea” ; raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 2540 din 28.05.2019; raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 2541 din 28.05.2019, întocmit de secretarul comunei; avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr.2691, nr. 2692 şi nr. 2693 din 7 iunie 2019, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; Văzând că sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, conform procesului verbal numărul 2537 din data de 28.05.2019
Având în vedere H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii ş metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare; Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Având în vedere prevederile art. 41 şi 44 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată; Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), a i. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi „pentru”, a adoptat următoarea hotărâre: Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiţie: Studiu de fezabilitate privind „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”. Art. 2. Se aprobă întocmirea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţie: „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în limita sumelor alocate în bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Costeşti. Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va face toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse cu respectarea cadrului legal.

Distribuie