Ședință ordinară a aleșilor locali din Călimănești pe 25 noiembrie 2021

Se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 25.11.2021, orele 16.00, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa la prezenta dispoziție.

ART. 2  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

ART. 3 Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri sunt indicate în cuprinsul fiecărui proiect de hotărâre.

ART. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi se pot formula și depune amendamente, în condițiile legii.

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEȘTI DIN DATA DE 25.11.2021

  1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI  DE MĂSURI NECESARE PENTRU INTERZICEREA ABANDONĂRII, ARUNCĂRII SAU GESTIONĂRII NECONTROLATE A DEŞEURILOR pentru orașul Călimănești, județul Vâlcea – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Sud – Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud – Vest Oltenia  pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructura si servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente proiectului de investiție “Construire piaţă – comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea” – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea revocării parțiale a Hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești nr.39/25.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 112/2017, modificată și completată, privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.35/2011, privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Orașului Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Călimănești nr.36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2021 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului compus din teren în suprafață măsurată de 643,00 mp și construcție (grajd) cu suprafața desfășurată de 50 mp situat in intravilanul orașului Calimanești – localitatea Jiblea Nouă, strada Republicii, numărul 16 A,  județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.
Distribuie