Şedință extraordinară la Primăria Râmnicului

DISPOZIŢIA NR. 1463 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere referatul Serviciului Administraţie Publică Locală, Registrul Agricol și Arhivă, înregistrat sub nr. 19260 din data de 10.05.2019, prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară, în data de 15.05.2019, ora 13.00;

În temeiul prevederilor art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art.68 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

DISPOZIŢIE:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.05.2019, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia ”Zilei Râmnicului”.

2. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea.

3. Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea donației cupelor sportive care au constituit o parte din palmaresul sportiv al echipei de handbal al fostului Club Sportiv ”Oltchim”.

4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru” și a cheltuielilor aferente acestuia.

5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Amenajare Parc Știrbei Vodă” și a cheltuielilor aferente acestuia.

6. Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului – construcție și teren aferent, situat în Calea lui Traian nr. 178.

7. Raport și proiect de hotărâre privind preluarea spațiului situat la parterul blocului 113 de pe strada Matei Basarab, din administrarea Direcției de Asistență Socială.

8. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Râmnicului a unui imobil – teren.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă.

Art.3. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie: – Instituției Prefectului-județul Vâlcea; – Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios; – Tuturor membrilor Consiliului Local.

Distribuie