Ședință extraordinară a Consiliului Local Călimănești

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 140/09.06.2021, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 11.06.2021, orele 14, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul cu denumirea “CREȘTEREA  PRODUCȚIEI  DE  ENERGIE DIN RESURSE GEOTERMALE PRIN  REALIZAREA/MODERNIZAREA CAPACITĂȚILOR  DE  PRODUCȚIE  ȘI  A REȚELELOR  DE  TRANSPORT-DISTRIBUȚIE  A  ENERGIEI  TERMICE DIN  ENERGIE  GEOTERMALĂ”  – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  1. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 119 din 19 decembrie 2019 referitor la aprobarea proiectului  “CREȘTEREA  PRODUCȚIEI  DE  ENERGIE  DIN RESURSE  GEOTERMALE  PRIN  REALIZAREA/MODERNIZAREA CAPACITĂȚILOR  DE  PRODUCȚIE  ȘI  A REȚELELOR  DE  TRANSPORT-DISTRIBUȚIE  A  ENERGIEI  TERMICE DIN  ENERGIE GEOTERMALĂ” și a cheltuielilor legate de proiect- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului orașului  Călimănești în Adunarea Generală a Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară „APA VÂLCEA” să aprobe pretul pentru apă potabilă și tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A. pe întreaga arie de operare, ajustate cu inflația și avizate de A.N.R.S.C., modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008 precum si mandatarea Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară „APA VÂLCEA”, prin Presedinte, sa semneze Actul aditional la Contractul de delegare nr.1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ce se va incheia cu Apavil S.A. – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
     
Distribuie