Ședință a Consiliului Local Costești pe 23 octombrie

Primarul comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, Toma – Marius Peştereanu în temeiul art. 133, alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea DISPOZIŢIE:
Art. 1.– Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, în data de 23 octombrie 2019, orele 9.00, la sediul Consiliului local al comunei Costeşti .
Art. 2.– (1).Proiectul ordinii de zi a şedinţei este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta dispoziţie.
(2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Art. 3.– Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic şi pot fi studiate, în format letric, la biroul secretarului comunei Costeşti şi pe site-ul Primăriei comunei Costeşti, judeţul Vâlcea ( www.comuna-costesti.ro ) .
Art. 4.– în preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 5.– în conformitate cu art. 138 alin. (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6.– Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează domnul Vasile Neagu, secretarul general al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea.
Art. 7.– Şedinţa Consiliului local al comunei Costeşti, judeţul Vâlcea,este publică – art. 138 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Art. 8.– în conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prezenta dispoziţie se înaintează Prefectului Judeţului Vâlcea pentru exercitarea controlului de legalitate.

Distribuie