Pe 30 mai 2019, şedinţă ordinară a Consiliului Local

Dispoziția Nr. 1648 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;

Având în vedere Referatul Serviciului Administraţie Publică Locală, Registrul Agricol si Arhivă, înregistrat sub nr. 21449 din data de 24.05.2019, prin care se propune emiterea unei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local, în şedinţă ordinară, în data de 30.05.2019, ora 13.00;
În temeiul prevederilor art.39, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.68 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

DISPOZIȚIE:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.05.2019, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2019.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal Ariel pe anul 2019.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind premierea echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, a antrenorilor echipei, a colectivului tehnic pentru obținerea Locului I și a Titlului de Campioană Națională în sezonul 2018-2019, precum și a personalului salariat din cadrul clubului, care a contribuit la obținerea acestui titlu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2019.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea ETA SA pentru anul 2019.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea PIEȚE PREST SA pentru anul 2019.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare Sala de festivități Colegiul Mircea cel Bătrân”.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general la obiectivul de investiții ”Construire grădiniță cu program normal nr.16”, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114/2018.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General aferent proiectului tehnic – revizuit, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.
 11. Raport și proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 408/11.12.2018 privind aprobarea Documentației Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment cultural.
 13. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/2018 referitoare la modificarea și completarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea.
 14. Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile-terenuri.
 15. Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri.
 16. Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului în suprafață de 92 m.p., situat la parterul imobilului-construcție Internat Liceul Tehnologic ”Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea, aleea Teilor nr.1.
 17. Raport și proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de ”Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
 18. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului-construcție și teren aferent Sala Sporturilor ”Traian” și sediu al Direcției Județene pentru Sport și Tineret în administrarea Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
 19. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 și a anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2019, referitoare la solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor suprafețe de fond forestier, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea.
 20. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
 21. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
 22. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
 23. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Construire case de vacanță – Râmnicu Vâlcea, zona Copăcelu, str. Costea Marinoiu nr.16, județul Vâlcea, beneficiari Andrei Elena, Ioana Dumitru-Ionuț și Ioana Elena – Larisa, Călinoiu Ioana – Loredana și Călinoiu Andrei – Ionuț.
 24. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Modificare PUZ Subzona Simian, strada Gib Mihăescu nr.8, beneficiar Simian Vlad Oprea.
 25. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil locuințe colective, împrejmuire teren, amplasament Râmnicu Vâlcea, strada Frunzișului nr. 19 A, județul Vâlcea, nr. cadastral 4528”, inițiator Stoicanu Radu Eugen.
 26. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe colective D+P+2E+1R și funcțiuni complementare, strada Ion Creangă nr. 18”, beneficiar SC Pan – Pan Construct SRL.
 27. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință a spațiilor de locuit cu caracter temporar situate la etajele II și III din incinta imobilului – construcție Internat Liceul Tehnologic ”Ferdinand I”.
 28. Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.
  Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
  – Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
  – Tuturor membrilor Consiliului Local.
Distribuie