Şedință extraordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea

DISPOZIŢIA NR. 2407

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

            Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; 

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 5 iulie 2019, emite următoarea 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 13.08.2019, ora 11.00, în Sala de şedinţe a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

              – Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

              – tuturor membrilor Consiliului Local.     

PRIMAR,                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                   SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                        jurist Ion DIDOIU 

Râmnicu Vâlcea, 08.08.2019

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

NR._______ DIN DATA DE ____.08.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.08.2019:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unor consilieri locali la Festivalul Recoltei, Kromeriz – Republica Cehă. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil-teren cu destinația de drum public. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
Distribuie