Facilități fiscale la Primăria Drăgășani

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Drăgășani aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind: acordarea de facilităţi fiscale prin anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiul Drăgăşani, precum şi procedura de anulare accesoriilor Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat: pe site-ul Primăriei municipiului Drăgăşani la adresa: www.primariadragasani.ro, la sediul Primăriei municipiului Drăgăşani, Piaţa Pandurilor nr. l (panoul de afișaj).

Beneficiari și condiții de acordare

Florile Govorei

Prin O.G. nr.6/2019 au fost instituite facilități ce pot fi acordate de autoritatea deliberativă, constând în anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv datorate bugetelor locale, potrivit regulilor cuprinse în capitolul II, iar art. 32 conferă Consiliului Local și atributul aprobării procedurii de acordare a anularii accesoriilor. Potrivit actului normativ ce reglementează facilitățile, beneficiarii și condiţiile de acordare sunt următoarele: Beneficiarii facilităţilor fiscale sunt debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii fiscale principale restante administrate de organul fiscal local sub un milion lei; Beneficiază, de asemenea, și debitorii-persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituțiile publice care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion de lei sau mai mari; Toate accesoriile aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulative condiţiile prevăzute la art. 24-31 din OG nr. 6/2019. De asemenea, dispoziţiile art. 32 din O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, conferă consiliilor locale posibilitatea de a acorda facilități, situație în care hotărârea adoptată trebuie să prevadă și procedura de acordare a anulării accesoriilor, aceasta fiind reglementată în cuprinsul anexei nr. l la proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile actului normative menționat.

Impact pozitiv direct asupra bugetului local

Prin facilitățile fiscale propuse se urmăreşte recuperarea obligaţiilor bugetare restante către bugetul local al municipiului Drăgășani, măsurile fiind benefice pentru contribuabili întrucât contribuie la asanarea datoriilor acestora la bugetul local, cu perspectiva menţinerii lor în circuitul economic, evitarea intrării în insolvență/insolvabilitate. Principalele beneficii ale introducerii amnistiei fiscale sunt relansarea economică și depășirea unor probleme economice ale contribuabililor prin intermediul amnistiei fiscale, pierderea de locuri de muncă, ceea ce conduce la un impact social pozitiv, programele de amnistie fiscală fiind o practică europeană. Este de menţionat ca amnistia fiscală reprezintă un mod excepţional de stingere a obligaţiilor bugetare, ea aplicându-se în împrejurări excepţionale la categorii de contribuabili cu datorii restante către buget în condiţiile absenței perspectivelor de a fi recuperate, urmărind, în principal, stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor bugetare principale restante, prevenirea acumulării de noi datorii la bugetul local, stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare. De asemenea, anularea accesoriilor prin intermediul amnistiei fiscale conduce la creşterea veniturilor bugetare, creştere necesară și utilă în special în condiţiile în care se impun cheltuieli bugetare pentru investiții suplimentare. Introducerea unei astfel de măsuri are ca scop creşterea gradului de colectare a veniturilor proprii în bugetul local al municipiului Drăgășani, în condiţiile în care poate genera un impact pozitiv direct asupra bugetului local, realizarea acestuia fiind influențată de comportamentul contribuabililor care pot beneficia de o astfel de măsură stimulativă.

560 persoane fizice printre posibilii beneficiari

La această dată, la nivelul municipiului Drăgășani, numărul contribuabililor cu obligaţii restante la 31.12.2018 la care s-au calculat accesorii este de aproximativ 50 de persoane juridice și aproximativ 560 de persoane fizice și entități fără personalitate juridică. Datoriile acestor debitori însumau aproximativ 4,5 milioane lei la bugetul local din care majorări de întârziere în sumă de 1,7 mii. lei.

În perioada imediat următoare, va fi supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Drăgășani proiectul de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale prin anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiului Drăgășani, precum și procedura de acordare a anulării accesoriilor.

Beneficiarii facilităţilor fiscale ce fac obiectul prezentei proceduri sunt debitorii – persoane fizice, persoane juridice sau entităţile fară personalitate juridică, care la data de 31.12.2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante, respectiv impozite și taxe locale, chirii, redevențe, datorate bugetului local al municipiului Drăgăşani. Potrivit art. 26 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, pot solicita anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată, dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute de prezenta procedură. Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri debitorii care se află în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă, sau potrivit Legii nr. 85/2006 şi nici cei care se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare. Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege: obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv; diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală; alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; obligaţii bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018. Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv: a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. Pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (5) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ-fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ-fiscal până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv. Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Drăgăşani şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. Prezenta procedură se aplică din data aprobării prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Drăgăşani până la data de 16.12.2019, inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019.

Condiţii privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv; sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 16 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local; debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. Toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: declaraţia rectificativa este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv; toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 16 decembrie 2019 inclusiv; sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. b) – d). Toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. b.

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante

Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri pot depune o notificare (formular tipizat) la registratura Primăriei municipiului Drăgăşani cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data-limita pentru depunerea cererii de anulare a accesoriilor – 16 decembrie 2019. După primirea notificării prevăzute la alin. (1), serviciile cu atribuții în stabilirea creanţelor bugetare şi cu atribuţii în încasarea acestora, verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 3 pct. 1 lit. c).
Notificarea se vizează prin aplicarea rezoluţiei „Verificat”, numele inspectorului care a efectuat verificarea, data și semnătură. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, funcţionarul care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru anularea accesoriilor, eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului. Termenul de 5 zile se suspendă pe perioada care curge între data notificării efectuate de organul fiscal în vederea clarificării situaţiei fiscale şi data depunerii documentelor/declaraţiilor solicitate. Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit pct. 2 – 5. Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1): dobânzile, penalităţile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor. Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a). Obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. pct. 8 alin. (1). Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere îşi pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situaţii: la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz. La data de 16 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri şi care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedură fiscală, la cererea contribuabilului, depusă la organul fiscal local până la data de 16 decembrie 2019.

Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal local

Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 4 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a O.G. 6/2019, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a O.G. 6/2019 şi data de 16 decembrie 2019 inclusiv.

Cererea de anulare a accesoriilor

Cererea de anulare a accesoriilor (formular tipizat), depusă potrivit prezentei proceduri de către contribuabilul – proprietar, reprezentant legal sau moştenitor, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta hotărâre îşi menţin valabilitatea şi în următoarele cazuri: în cazul desfiinţării actului administrativ-fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ-fiscal; în cazul în care, ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala potrivit art. (4), organul fiscal constată existenta unor obligaţii bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală. Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestaţie potrivit art. 268/281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Drăgăşani cu atribuţii în administrarea creanţelor bugetare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta procedură.

Distribuie