Breaking News

Breaking News!

Prevederi clare în Regulamentul de păşunat aprobat de Primăria Vaideeni

Iul 26, 2018

Regulamentul de păşunat valabil pe teritoriul administrativ al comunei Vaideeni a fost recent aprobat de aleşii locali, având la bază raportul de specialitate al compartimentului agricultură din cadrul primăriei. Potrivit declaraţiilor primarului Achim Daniel Băluţă prevederile regulamentului stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de animale privind regimul de păşunat, precum şi reguli de exploatare a pajiştilor din comuna Vaideeni. Primarul localităţii a mai punctat faptul că, scopul regulamentului este valorificarea optimă a terenurilor, păşuni şi fâneţe, aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Vaideeni, sprijinirea asociaţiilor patrimoniale ale crescătorilor de animale şi crescătorii individuali. Pe teritoriul administrativ al comunei Vaideeni, păşunatul se desfăşoară cu respectarea regulamentului, indiferent de forma de proprietate a terenurilor (pajiştilor) pe care se desfăşoară păşunatul. Primarul localităţii a subliniat faptul că, păşunatul se execută sub formă organizată, orice altă formă de deţinere a animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor regulamentului. Transhumanţa animalelor pe teritoriul comunei Vaideeni se va face numai cu însoţitor şi după anunţarea în prealabil a persoanelor responsabile cu paza de câmp. Păşunatul cu animalele pe terenurile agricole ale proprietarilor particulari, fără acordul scris al proprietarilor acestora (contract de arendare, contract de comodat, etc), înregistrat la Primăria comunei Vaideeni, este interzis. Acordul trebuie să conţină datele de identificare ale proprietarului terenului, datele de identificare ale terenului, datele de identificare ale proprietarului de animale şi perioada de folosinţă pentru care este încheiat acordul. „Îmbunătăţirea nivelului de producţie şi utilizare a pajiştilor reprezintă o activitate de interes naţional şi local, fiind în corelaţie directă cu cantitatea şi calitatea producţiilor animaliere obţinute, în principal, din exploatarea speciilor de bovine şi ovine. Pentru punerea în valoare a suprafeţelor de pajişti, obiectivul funcţional fundamental este sporirea producţiei totale de masă verde şi a calităţii acesteia, în concordanţă cu creşterea eficientei economice a exploatării animalelor, în special a efectivelor de bovine şi ovine. Crescătorii de animale, indiferent de statutul juridic şi de activitatea zootehnică desfăşurată au obligaţia de a declara si de a solicita înscrierea în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi Registrul Agricol a efectivelor de animale pe care le deţin”, a declarat primarul Achim Daniel Băluţă. Administrarea pajiştilor. Sunt supuse regimului de exploatare stabilit prin regulament următoarele categorii de terenuri: pajişti care fac parte din domeniul privat al comunei Vaideeni – se află în administrarea Consiliului Local Vaideeni şi pe raza administrativ teritorială a comunei Vaideeni: Pajiştea Ursu în suprafaţă totală de 220 ha; Pajiştea Ursulctu – 49,38 ha; Pajiştea Dealul Mare -Frăsinet – 162,23 ha; Pajiştea Brădătele – 184, 63 ha; Pajiştea Dârjala – 182,30 ha; Pajiştea Căpăţâna – 162,44 ha; Pajiştea Balota – 150,51 ha; Pajiştea Căşerie – 169,80 ha; Pajiştea Milescu – 133,82 ha; Pajişti care aparţin Obştilor de Moşneni legal constituite: Pajiştea “Asociaţia Obştea de moşneni muntele Corsoru” în suprafaţă totala de 257,34 ha; Pajiştea Obştii Buciumu-Zavidanu – 246,87 ha; Pajiştea Obştii Mariţa – 100,30 ha; Pajiştea Obştii Izvoru – Rece – 382 ha; Pajişti care aparţin persoanelor fizice şi altor persoane juridice neenumerate mai sus în suprafaţă totală de cca 2100 ha, din care fâneţe în suprafaţă de 1900 ha şi păşuni în suprafaţă de aproximativ 200 ha. Primarul Achim Daniel Băluţă a precizat că terenurile evidenţiate ca pajişti, aparţinând Consiliului Local Vaideeni, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, perdele de proiecţie a pajiştilor, construcţii zoopastorale, lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru creşterea potenţialului de producţie al pajiştilor, excluzând pajiştile din Golul alpin Ursu şi Ursulctu pentru care a fost întocmit Plan Urbanistic Zonal. Repartizarea păşunilor din domeniul privat al comunei Vaideeni se face prin închiriere prin licitaţie publică sau prin atribuire directă în funcţie de numărul solicitanţilor. Au prioritate formele asociative ale crescătorilor de animale din localităţile comunei. Consiliul Local al comunei Vaideeni sprijină atât structurile asociative existente pe raza comunei Vaideeni cât şi înfiinţarea altor forme asociative ale crescătorilor de bovine si ale crescătorilor de ovine pentru îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a pajiştilor. (Cristian BERENDEŢ)

Primari in vizor

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: