Breaking News

Breaking News!

Nereguli în Primăria Roşiile. Află ce au depistat inspectorii Camerei de Conturi Vâlcea!

Mar 27, 2017

O acţiune de audit a inspectorilor Camerei de Conturi Vâlcea în Primăria Roşiile a scos la iveală mai multe nereguli. Controlul s-a desfăşurat în perioada 17.10.2016 – 11.11.2016. Redevenţe neîncasate, sporuri acordate ilegal, impozite calculate eronat, inexactităţi în situaţiile financiare.

Impozite eronate şi redevenţe neîncasate

Inspectorii Camerei de Conturi Vâlcea au constatat că în cazul a patru contribuabili persoane fizice, entitatea a stabilit şi evidenţiat impozitul pe teren intravilan şi extravilan în mod eronat, din cauza încadrării terenurilor acestor contribuabili în alte zone de impozitare, cu un rang inferior celui stabilit prin Hotărârea de Consiliu Local nr.46/15.11.2014 pentru terenurile deţinute. În perioada 2011-2016, nu s-a calculat, evidenţiat şi încasat impozit pe mijloace de transport persoane fizice, în cazul a 15 contribuabili în cuantum total de 7.000 lei, la care se adaugă 4.000 lei – accesorii. Pentru şase agenţi economici aflaţi pe raza localităţii Roşiile, a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 561 – restaurante şi 563 – baruri, entitatea nu a stabilit, evidenţiat şi încasat taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică conform prevederilor în vigoare ale Codului fiscal.  De asemenea, inspectorii Camerei de Contur Vâlcea au mai constatat că entitatea nu a stabilit prin contract un termen de încasare şi nu a încasat redevenţă în urma delegării serviciului public de salubrizare operatorului zonal de salubrizare. Valoarea estimată a abaterii este de 1.000 lei şi reprezintă venituri nerealizate din concesiunea serviciului public de salubrizare în perioada analizată.

Sporuri ilegale

De asemenea, s-a constatat faptul că entitatea a efectuat plăţi pentru achiziţia cantităţii de 67 litri benzină al cărei consum nu a putut fi justificat cu documente legal întocmite. Mai mult decât atât, inspectorii Camerei de Conturi Vâlcea au constatat acordarea şi plata eronată a sporului pentru condiţii vătămătoare în procent de 10%, unor angajaţi ai instituţiei aflaţi în concedii de odihnă/medicale în perioada mai 2015 – august 2016, contrar prevederilor legale în vigoare. În cazul ordonatorului terţiar de credite Şcoala Gimnazială Roşiile, s-a constatat efectuarea unei plăţi în sumă totală de 1.000 lei reprezentând contravaloarea expertizelor contabile extrajudiciare fără legătură cu activitatea instituţiei, acesteia revenindu-i obligaţia să verifice modul de calcul şi să achite dobânzile calculate. Nu au fost luate măsurile prevăzute de lege de constituire a garanţiei de bună execuţie pentru o serie de lucrări realizate în localitatea Roşiile, conform clauzelor contractuale încheiate cu executanţii lucrărilor respective. Valoarea garanţiilor de bună execuţie neconstituită este în sumă totală de 3.000 lei.

Inexactităţi în situaţiile financiare

Fondul forestier în suprafaţă totală de 16,5 ha în valoare de 260 mii lei aparţinând domeniului public al Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Roşiile a fost înregistrat în mod eronat în contul 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale”, contrar prevederilor legale în vigoare.  Nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă, în contul 260 „Titluri de participare” valoarea părţilor sociale deţinute la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” (ADI APA Vâlcea), respectiv la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Vâlcea (ADI Salubrizare Vâlcea). Sistemul de control intern este proiectat parţial şi nu funcţionează în conformitate cu prevederile legale, nefiind desemnată prin act de decizie internă a conducătorul entităţii publice, o structură cu atribuţii în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul UATC Roşiile.

 

Măsuri dispuse

În urma controlului efectuat, inspectorii Camerei de Conturi Vâlcea au dispus mai multe măsuri. Amintim o parte dintre acestea. Înregistrarea în contabilitate a fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale, conform prevederilor Planului de conturi general pentru instituţiile publice, prevăzut în Ordinului nr. 1917/2005, actualizarea inventarului bunurilor (fond forestier) din domeniul public al Unităţii Administrativ – Teritoriale Comuna Roşiile conform art. 21, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, aprobarea acestuia de către organul deliberativ şi publicarea acestuia in Monitorul Oficial; Desemnarea printr-o dispoziţie a ordonatorul principal de credite a unei comisii cu atribuţii în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul UATC Roşiile; Determinarea întregii întinderi a obligaţiilor către bugetul local, reprezentând diferenţe de impozit pe teren rezultat din încadrarea eronată a terenurilor în alte zone decât cea potrivită şi luarea măsurilor de încasare a acestora actualizate până la data încasării integrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Determinarea întregii întinderi a obligaţiilor către bugetul local, stabilite la valoarea de 11 mii lei, reprezentând impozit pe mijloace de transport persoane fizice şi luarea măsurilor de încasare a acestora actualizate până la data încasării integrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Adoptarea unei hotărâri de consiliu local care să stabilească nivelul taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către agenţii economici de pe raza localităţii Roşiile care se încadrează în clasa 561 – restaurante şi 563 – baruri potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată şi luarea măsurilor de încasare a taxei în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Luarea măsurilor privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, în care să fie cuprinse clauze privind termenul de plată a redevenţei, respectiv calculul de majorări de întârziere pentru neplata la termen a redevenţei de către concesionarul serviciului public de salubrizare. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv: 1.000 lei reprezentând plăţi pentru care nu există documente justificative cu privire la utilizarea cantităţii de benzină pentru activitatea proprie; 1.000 lei reprezentând drepturi de personal necuvenite (spor pentru condiţii vătămătoare în procent de 10%), acordate unor angajaţi ai instituţiei aflaţi în concedii de odihnă/medicale în perioada mai 2015 – august 2016, contrar prevederilor legale în vigoare; 1.000 lei în cazul ordonatorului terţiar de credite Şcoala Gimnazială Roşiile, reprezentând contravaloarea expertizelor contabile extrajudiciare decontate, dar fără legătură cu activitatea instituţiei – s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare şi luarea măsurilor de recuperare a acestor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Abaterile pentru care nu s-au formulat recomandări, au fost remediate integral în timpul misiunii de audit. (Nicoleta CHERA)

Dezvaluiri, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: