Breaking News

Breaking News!

Inspectorii ITM Vâlcea în acţiune

Oct 08, 2017

Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat în luna septembrie 2017 – 114 controale, fiind dispuse 481 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă. Au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 18 avertismente şi 9 amenzi în valoare de 118.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate 9 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost : neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă;neacordarea repausului săptămânal ; neplata orelor suplimentare ; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control. Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 27 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.În luna septembrie 2017, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 94 de controale, fiind dispuse 342 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 345 sancţiuni contravenţionale din care, 339 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 40.000 lei. Tot în luna septembrie  2017 au fost înregistrate 5 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: instruire necorespunzătoare, tematici de instruire incomplete; evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie ; efectuarea controlului medical periodic ; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depăşesc valorile admise; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: