Breaking News

Breaking News!

Inspectorii ITM în acțiune

Ian 10, 2018

În luna decembrie 2017 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 112 controale, fiind dispuse 367 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.  Potrivit declarațiilor inspectorului-şef Ion Tănasoiu au fost aplicate 40 sancţiuni contravenţionale, din care 31 avertismente şi 9 amenzi în valoare de 116.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate 6 persoana primita la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale ; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal ; neplata orelor suplimentare, neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control.Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 48 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă. Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat, în luna decembrie un număr de 87 de controale, fiind dispuse 201 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 195 sancţiuni contravenţionale din care, 195 avertismente.Tot în luna decembrie  2017 au fost înregistrate 9 accidente de munca cu urmare cu incapacitate temporară de muncă. Au fost înregistrate 7 sesizări referitoare  la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: instruire necorespunzataore , tematici de instruire incomplete; evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie ; efectuarea controlului medical periodic ; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea  noxelor, la locurile de muncă unde noxele depasesc valorile admise, asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Flash centru, Local

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: