Breaking News

Breaking News!

HAOS ÎN PRIMĂRII. Prefectul taie în carne vie

Mar 20, 2018

Concluzii alarmante după controlul efectuat de Instituţia Prefectului sub aspectul legalităţii actelor administrative. Hotărâri emise cu încălcarea legii în primăriile din judeţ. La recenta sesiune de informare şi pregătire cu secretarii localităţilor, desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute, prefectul de Vâlcea, Florian Marin, a punctat anumite aspecte care au determinat considerarea nelegală a unor acte administrative verificate. Astfel, la adoptarea hotărârilor privind aprobarea reţelei şcolare, în unele localităţii, nu s-a ţinut cont de reglementările cuprinse în OMEN nr.5472/2017, sub aspectul etapelor ce se parcurg în acest proces, ceea ce a făcut ca în unele cazuri să existe hotărâri de aprobare a reţelei şcolare preuniversitare fără avizul conform al inspectoratului şcolar. În alte situaţii, proiectul de reţea şcolară a fost transmis la inspectoratul şcolar fără raportul argumentativ. În cele mai multe cazuri, nu s-au respectat regulile minimale de transparenţă decizională. S-a constatat, de asemenea, adoptarea unor hotărâri cu încălcarea prevederilor art.123 din Legea administraţiei publice locale – de exemplu, s-a hotărât darea în administrarea a unor bunuri din domeniul public sau privat dar aceleaşi bunuri au făcut şi obiectul închirierii sau concesionării. Un alt aspect sesizat a constat în stabilirea prin hotărâri ale consiliilor locale a unor contravenţii cu încălcarea prevederilor art.2 alin.2 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, adică în domenii în care contravenţiile sunt stabilite prin legi, ordonanţe sau hotărâri de Guvern. Nereguli flagrante s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte acordarea unor sporuri salariale personalului din aparatul de specialitate al primarului fără temei juridic în Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cum ar fi sporul de operare în registrul electoral, spor de urbanism, etc. În plus, au fost emise dispoziţii prin care s-au stabilit drepturi salariale primarului sau viceprimarului cu încălcarea prevederilor art.57 alin.5 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, potrivit cărora indemnizaţia lunară a primarului sau viceprimarului este unica formă de remunerare a activităţii.

 

Hotărâri adoptate în bătaie de joc

Prefectul Florian Marin a declarat că, s-au constatat dificultăţi înregistrate în verificarea legalităţii actelor administrative menţionând: comunicarea cu întârziere a actelor administrative de către secretarii unităţilor administrativ teritoriale; redactare defectuoasă a actelor, ceea ce a îngreunat aprecierea legalităţii  şi solicitarea de date suplimentare privind obiectul actului administrativ. „Dintre greşelile cele mai frecvente amintim: utilizarea unui limbaj neadecvat, formularea unor fraze cu încălcarea regulilor gramaticale, nu se utilizează verbele la timpul prezent forma afirmativă pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei, utilizarea unor acte administrative şablon fără adaptare,etc.”, a punctat prefectul de Vâlcea. Printre deficienţe figurează: necomunicarea actelor prealabile ce au stat la baza adoptării hotărârilor autorităţilor deliberative; îngreunarea procedurii de verificare a legalităţii actelor administrative ca urmare a temeiului juridic, care fie este precizat la modul generic, fie este incomplet, fie nu este indicat. „Alteori se invocă temeiuri juridice abrogate sau care nu au nicio legătură cu obiectul actului; s-au înregistrat situaţii când s-au  invocat şi 10 temeiuri juridice, dar fără legătură cu obiectul actului Această situaţie este generată şi de faptul că iniţierea unor proiecte de acte administrative se realizează fără o activitate de documentare, adică, compartimentele de specialitate trebuie să pună la dispoziţie toate informaţiile necesare”, a subliniat prefectul Florian Marin.

În 32 de localităţi – convocări excesive de şedinţe extraordinare

Un rol important al prefectului, în calitate sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu, este si acela de a monitoriza aplicarea actelor normative de către autorităţile administraţiei publice locale. Cu privire la aplicarea Legii administraţiei publice locale – funcţionarea consiliilor locale.-art.39 alin.2 s-a constatat – convocarea excesivă a consiliilor locale în şedinţe extraordinare, fără a se justifica în unele situaţii urgenţa. „Prin adresa nr. 2624 din 21 februarie 2018 instituţia noastră v-a rugat să manifestaţi o atenţie sporită la avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor de convocare a şedinţelor extraordinare/de îndată şi să menţionaţi în preambulul dispoziţiilor de convocare a şedinţei extraordinare situaţia de urgenţă care impune întrunirea autorităţii deliberative într-o astfel de şedinţă. Au fost adoptate hotărâri în cadrul unor şedinţe extraordinare sau de îndată, deşi se puteau organiza şedinţe ordinare, cu scopul de a se evita respectarea procedurii prevăzute de art. 44 din Legea nr. 215/2001., rep., respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate şi ale comisiilor de specialitate, raportul de avizare al secretarului. Din evidenţele întocmite de instituţia noastră, pe perioada 2016-2017, la un număr de 32 de localităţi, autorităţile deliberative au fost convocate în foarte multe şedinţe extraordinare (sunt consilii locale cu 10,11, 12, 13 şedinţe extraordinare), iar la 6 localităţi s-au înregistrat un număr apreciabil de şedinţe de îndată (15 şedinţe de îndată)”, a subliniat prefectul de Vâlcea.

Transparenţa decizională, călcată în picioare

Probleme grave au fost depistate şi în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională. „Am constatat că, în cele mai multe cazuri sunt invocate prevederile Legii nr.52/2003, republicată, în preambulul actelor administrative cu caracter normativ, dar sunt şi situaţii când se omite acest lucru, ceea ce determină formularea unor adrese din partea instituţiei noastre de solicitare a precizărilor corespunzătoare. O procedură specială de transparenţă decizională este reglementată de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în art.8, art.39, la adoptarea bugetelor locale. În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la art.39 alin. (6) din legea finanţelor publice locale , administraţia judeţeană a finanţelor publice dispune sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative. În această situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate”, a subliniat reprezentantul Guvernului în teritoriu. În unele primării s-au depistat dosare de şedinţe constituite incorect şi incomplet. Unele acte administrative ale primarului conţin în antet doar comuna, oraşul sau primăria, fără autoritatea emitentă a actului, respectiv primarul. Printre nereguli au mai fost constatate: încălcarea art.36 din lege sub aspectul limbajului şi stilului juridic; nerespectarea prevederilor art.20 din lege, în sensul elaborării proiectelor de acte administrative fără o activitate de analiză şi documentare sau cu o documentare sumară; lipsa de motivare a proiectelor de hotărâri ale consiliilor locale, astfel că unele expuneri de motive conţin o frază sumară; la redactarea proiectelor de hotărâri găsim situaţii în care nu există o grupare a ideilor în funcţie conexiunile fireşti; titlul actului administrativ nu are legătură cu obiectul reglementării; rapoartele compartimentelor de specialitate, care trebuie să conţină atât elemente de oportunitate şi legalitate, sunt în multe cazuri incomplete. (Nicoleta CHERA)

 

ABATERI GRAVE

• Nu se respectă prevederile art. 49 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările, privind aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ; • Registrele de evidenţă a actelor administrative nu se completează la zi ceea ce face ca numerotarea actelor administrative să fie greşită sau cu multe numere bis; • Nu a fost instituit registrul de evidenţă al proiectelor de hotărâri ale consiliului local; • S-au constatat situaţii în care nu au fost reactualizate statutele unor unităţi administrativ-teritoriale potrivit OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale; • În unele primării, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici nu au fost completate în conformitate cu prevederile legale sau nu sunt constituite; • Nu se urmăreşte completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole şi nu s-au stabilit prin acte administrative modul de întocmire a registrului agricol; • Nu se asigură publicitatea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism potrivit dispoziţiilor legale în conformitate cu prevederile Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; • Nu se aduc la cunoştinţă publică obligaţiile cu privire la registrul agricol potrivit art.15 din OG nr.28/2008 cu modificările şi completările ulterioare,prin publicare a pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale sau prin înştiinţări individuale atunci când această modalitate se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

 

Dezvaluiri, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: