Breaking News

Breaking News!

Aleşii aprobă bugetul. Află unde ajung banii Consiliului Judeţean Vâlcea!

Mar 27, 2017

• La mai multe primării, precum Bălceşti, Horezu, Buneşti, Diculeşti, Lăpuşata, Orleşti, Perişani, Pesceana, Popeşti, Runcu şi Şirineasa, au fost repartizate sume pentru achitarea arieratelor în proporţie de 100%. • La primăriile comunelor Ioneşti, Lăcusteni, Lungeşti, Ghioroiu şi Stoileşti, s-au repartizat sume pentru achitarea arieratelor în procent de 50% din necesarul acestora. • Suma totală repartizată judeţului Vâlcea pentru plata arieratelor, rambursări rate şi cofinanţări proiecte de dezvoltare locală, pentru anul 2017 a fost de 17.185,00 mii lei, în timp ce necesarul solicitat de unităţile administrativ teritoriale a fost de 381.281,18 mii lei, acesta fiind acoperit cu surse de finanţare în procent de 4,51%. • Suma totală în repartizarea anului 2016 a fost de 16.984,00 mii lei, în timp ce necesarul solicitat de unităţile administrativ teritoriale a fost de 328.528,34 mii lei, acesta fiind acoperit cu surse de finanţare în procent de 5,20%. „Prin repartizarea propusă spre aprobare am urmărit ca, în condiţiile legii, să asigurăm premisele dezvoltării pentru toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Vâlcea. Această repartizare este prima din anul 2017, urmând ca la jumătatea anului şi la sfârşitul anului în curs, conform practicii existente, să înregistrăm şi să procedăm la repartizarea de sume în urma rectificărilor bugetare ce vor fi aprobate de Guvernul României. Sumele de echilibrare alocate judeţului Vâlcea, prin legea Bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, sunt mai mari cu 35,40% faţă de sumele alocate iniţial pe anul 2016”, susţine preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea. În ceea ce priveşte repartizarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor drumurilor comunale şi judeţene, pe anul 2017, aceasta s-a făcut potrivit declaraţiilor lui Constantin Rădulescu în baza unei formule, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor judeţene şi comunale.

Încasări estimate la 258.837,96 mii lei

Bugetul propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2017 a fost fundamentat având următoarea structură: VENITURILE sunt grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de provenienţă, în cadrul fiecărei subdiviziuni preliminându-se nivelul încasărilor. Pentru anul 2017, încasările estimate la nivelul de 258.837,96 mii lei provin din: a) 64.704,0 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, în conformitate cu prevederile art.5, alin (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, suma de 64.704,0 mii lei, se va utiliza astfel: 16.244,0 mii lei , pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 19.151,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; 76,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor aferente Căminului pentru persoane vârstnice; 6.921,0 mii lei, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor OUG nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 972,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii/preşcolarii, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, potrivit prevederilor OUG nr. 24/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 10.580,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, din care: 9.203,0 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 1.303,0 mii iei, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională; 74,0 mii lei, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016; 10.760,0 mii lei, pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară şi pentru finanţarea cheltuielilor Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Populaţiei Vâlcea.

31.781 mii lei – pentru echilibrarea bugetelor locale

În conformitate cu prevederile art. 4, alin.3) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 6/2017, prin anexa nr. 1 la Decizia nr. 3 din 23 februarie 2017, a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, au fost repartizate judeţului Vâlcea sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în valoare totală de 31.781 mii lei , din care: 17.172,0 mii lei, reprezentând sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit; 14.609,0 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului. În conformitate cu prevederile art. 39, alin.2 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a evaluat veniturile din cota defalcată din impozitul pe venit (11,25%) încasat la bugetul de stat, la nivelul de 38.622,0 mii lei;

7.688,46 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

Prin Proiectul de hotărâre iniţiat privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2017, din suma totală de 11.058,0 mii lei, aprobată judeţului Vâlcea , prin anexa nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, pentru finanţarea cheltuielilor drumurilor judeţene s-a propus utilizarea sumei de 7.688,46 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. În baza prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006, au fost evaluate veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri, în sumă de 5.537,0 mii lei. În baza prevederilor art.5 alin.(1), lit.c) din Legea nr.273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat şi alte bugete au fost evaluate la suma totală de 94.377,0 mii lei, astfel: 4.279,0 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare; 89.645,0 mii lei, subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 453,0 mii lei, subvenţii pentru Centrul de Asistenţă Medico- Socială Lădeşti, sumă ce va fi transferată de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, pentru decontarea cheltuielilor cu medicamentele şi personalul medical; 11.083,50 mii lei, sume ce urmează să fie primite de la UE în contul plăţilor efectuate; 5.045,0 mii lei, sume ce se vor utiliza din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

 

Fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea fostei Policlinici cu plată, Centrului Militar şi Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor 

CHELTUIELILE, au fost repartizate pe instituţii şi servicii publice de interes judeţean , după cum urmează: 15.168,46 mii lei, reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi achiziţionarea unor dotări independente. Menţionez că în cadrul cheltuielilor de personal sunt cuprinse şi creditele bugetare aferente punerii în aplicare a Deciziei civile nr. 1349/R/-CONT /05.10.2016, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în Dosarul nr. 3216/90/2015, care a avut ca obiect litigiul privind funcţionarii publici – drepturi salariale. De asemenea, în suma totală de 15.168,96 mii lei sunt prevăzute fonduri şi pentru : Reabilitare şi modernizare spaţii aferente fostei Policlinici cu plată (200,0 mii lei) ; Reabilitare şi modernizare spaţii aferente clădirii Centrului Militar Judeţean Vâlcea – Corp Sud (100,0 mii lei), precum şi pentru Reparaţii clădire în care funcţionează Direcţia Judeţeană de Evidentă a Persoanelor Vâlcea (105,0 mii lei) – 1.128,0 mii lei, reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile ; 40,0 mii lei, reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea; 377,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea; 300,0 mii lei, reprezintă Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea ; 2.057,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate; 10.913,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în anii precedenţi pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă cât şi a obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii; 400,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi cheltuielile de capital la Centrul Militar Judeţean Vâlcea; 390,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” Vâlcea; 2.981,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la aparatul propriu al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; 4.445,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; 3.510,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Şcoala Profesională Specială Bistriţa; 147,98 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare întocmirii documentaţiei tehnico-economice, în vederea promovării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii în care funcţionează Şcoala Profesională Specială Bistriţa”(145,0 mii lei), precum şi pentru întocmirea documentaţiei în vederea înscrierii în cartea funciară a terenului aferent Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa (2,98 mii lei), în vederea depunerii spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 6.921,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare decontării contravalorii produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; 972,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare implementării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii/preşcolarii, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat;

Bani pentru spitale

De asemenea, se propune aprobarea sumei de 590,0 mii lei , pentru asigurarea creditelor bugetare necesare întocmirii documentaţiilor tehnico-economice, în vederea promovării proiectelor : „Consolidare şi reabilitare termică a unor secţii nemodernizate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”(150,0 mii lei ) ; „Modernizare, extindere şi dotarea ambulatoriului şi a Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” ( 400,0 mii lei) precum şi pentru obţinerea certificatului de performanţă energetică a clădirii spitalului în urma finalizării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea (40,0 mii lei); 20,0 mii lei, pentru asigurarea contribuţiei Consiliului Judeţean Vâlcea la realizarea lucrărilor de reparaţii capitale ce se vor executa la clădirea Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăesti; 2.003,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare finanţării cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti. Din această sumă, 453,0 mii lei, reprezintă creditele ce se vor aloca de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru achitarea drepturilor salariale ale personalului medical şi medicamente; 3.012,50 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea; 7.120,0 mii lei, reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură, respectiv :Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea (950,0 mii lei), Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea (2.700,0 mii lei), Memorialul Nicolae Bălcescu (680,0 mii lei), Teatrul Anton Pann (2.000,0 mii lei) şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Vâlcea (790,0 mii lei); 9.632,0 mii lei, pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu prevederile O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 220,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare întocmirii documentaţiilor tehnice, avize, acorduri, etc, în vederea promovării proiectelor: „Restaurarea, consolidarea şi valorificarea turistică a Casei Memoriale Anton Pann” şi „Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Memorialului Nicolae Bălcescu “; 40,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor necesare culturii scrise, respectiv pentru editarea volumului III Enciclopedia Judeţului Vâlcea , realizată de Forumul Cultural al Râmnicului în cooperare cu Consiliul Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile art. 91, alin. 6, litera “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,; 145.382,0 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu handicap şi cheltuieli de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Din suma totală de 145.382,0 mii lei suma de 116,0 mii lei este alocată pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului „înfiinţare de servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea”; 318,06 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare întocmirii documentaţiilor tehnico – economice necesare în etapa de pregătire a proiectelor „Consolidare şi reabilitare energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică Măciuca” -  (118,06 mii lei); Reabilitare termică a clădirii în care funcţionează Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bistriţa (100,0 mii lei) şi Reabilitare termică a clădirii în care funcţionează Complexul de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea în vederea depunerii spre finanţare în cadrul POR 2014-2020 (100.0 mii lei);

Cheltuielile sunt fundamentate la nivelul de 258.837,96 mii lei.

Se propune alocarea sumei de 15.250,0 mii lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Sistem de management integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Vâlcea “; 2.526,0 mii lei, reprezintă transferuri către Fondul de înlocuire, întreţinere şi Dezvoltare, în vederea reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent Electropompei EPA 9 din cadrul obiectivului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu si creşterii eficientei energetice , faza 1 “; 430,0 mii lei, reprezintă transferuri către Serviciul Judeţean de Protecţie a Plantelor Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acesteia, în anul 2017; 22.463,96 mii lei, pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor, respectiv: 19.100,0 mii lei, pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene ; 3.363,96 mii lei, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din infrastructura de drumuri, realizarea de cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente investiţiilor, intabulări în cartea funciară ,studii de trafic, etc.; 80,0 mii lei, reprezintă creditele bugetare necesare realizării expertizei tehnice în cadrul proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata. Proiectul Bugetului propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020, a fost afişat la sediul instituţiei şi postat pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Prin proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea iniţiat s-a propus utilizarea sumei de 5.045,0 mii lei, din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în consecinţă, cheltuielile bugetului propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2017 sunt fundamentate la nivelul de 258.837,96 mii lei.

Investiţii în valoare totală de 40.201,56 mii lei

Pentru anul 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea şi-a propus să realizeze, investiţii în valoare totală de 40.201,56 mii lei, având următoarele surse de finanţare : 491,0 mii lei, din veniturile bugetului propriu al judeţului Vâlcea; 154,70 mii lei, din sumele încasate în Fondul de înlocuire, întreţinere şi Dezvoltare; 20.650,763 mii lei , din excedentul bugetului local, din care suma de 15.650,763 mii lei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2017 ; 3.655,10 mii lei , din veniturile proprii ale instituţiilor subordonate; 4.279,0 mii lei, din subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 10.971,0 mii lei, din sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate. (Cristian BERENDEŢ)

Dezvaluiri, Flash centru

Despre autor

Informatie in curs de actualizare
Etichete: